facebook_profielfoto_Fameus-03.jpg

Missie en visie

MISSIE

Fameus ondersteunt kunst in de vrije tijd in Antwerpen en zorgt er mee voor dat

elke kunstenaar en vereniging hiervoor de nodige ruimte, ondersteuning en inspiratie krijgt.

DOELSTELLINGEN

  1. Fameus stimuleert creativiteit en schept presentatiekansen.

  2. Fameus faciliteert amateurkunstenaars en – verenigingen in de stad.

  3. Fameus weerspiegelt de diversiteit van de Antwerpse amateurkunsten.

  4. Fameus positioneert zich als aanspreekpunt voor amateurkunsten in de stad.

  5. Fameus is duurzaam ingebed in de grootstad Antwerpen.

  6. Fameus is een professioneel uitgebouwde organisatie.

VISIE

Fameus schept de mogelijkheid om te presenteren, ontmoeten en talent te ontwikkelen, steeds met vrijheid voor het artistieke proces. Fameus staat voor culturele democratie zodat elke amateurkunstenaar, vanuit zijn of haar discipline en referentiekader, actief kan participeren aan de amateurkunsten in Stad Antwerpen. Fameus werkt drempeloverstijgend; we stimuleren samenwerking, ondersteunen en financieren projecten en werkingen en bouwen bruggen tussen niet-professionele kunstenaars, professionals en beleid. Fameus zet amateurkunst in om het sociale weefsel in Antwerpen te versterken.
Daarnaast is Fameus promotor en belangenbehartiger voor de amateurkunsten in deze stad.

Zichtbaarheid, ontmoeting en talentontwikkeling
Fameus is een open organisatie die initiatieven op organisatorisch, artistiek en financieel vlak ondersteunt. We geven amateurkunstenaars de kans om hun werk te presenteren en stimuleren talentontwikkeling en ontmoeting. We werken aan digitale tools die presentatie, samenwerking en experiment mogelijk maken.

Culturele democratie
Fameus ziet het tot haar taak een amateurkunstenveld na te streven dat de demografische samenstelling van de stad weerspiegelt en waarin plaats is voor kunst die gecreëerd wordt vanuit verschillende referentiekaders.

Samenwerking
Fameus gelooft dat kunstenaars, allen met hun eigen persoonlijkheid, tradities, waarden, normen, dromen en passies, persoonlijke en artistieke winst kunnen boeken door samen te werken met anderen. Mensen, organisaties en ideeën samenbrengen, over de grenzen heen kijken en nieuwe netwerken stimuleren zijn van groot belang voor het realiseren van onze opdracht.  We dagen ook de samenleving uit om kennis te maken met het rijke veld van de amateurkunsten.

Bruggenbouwer
Fameus bouwt zelf aan een breed netwerk van organisaties en partners waarmee wordt samengewerkt op verschillende niveau’s.  Tot ons netwerk behoren partners uit verschillende sectoren als jeugd, professionele kunsten, kunst- en cultuureducatie, welzijn, onderwijs,… We bouwen een groot draagvlak en netwerk uit dat voeling heeft met de diverse stedelijke context.

Amateurkunst om het sociale weefsel van de stad te versterken
Fameus wil amateurkunst inzetten om een gezamenlijk antwoord te zoeken op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Wij engageren ons met het oog op de toekomst. Daar hoort heel wat experiment bij, maar ook kleinschalige initiatieven die langzaam aan kunnen groeien of hun waarde hebben bewezen.


Fameus gelooft dat amateurkunsten een verbindende kracht kunnen zijn in onze superdiverse samenleving: in een straat, buurt, wijk of gemeenschap. Waar menselijk contact, verwondering en wisselwerking tussen maker en publiek centraal staan ongeacht afkomst, geaardheid, ideologie, sociaal en economische positie. De inspanning om zowel artistiek inspirerend als sociaal maatschappelijk verbindend te zijn, ondersteunen we en dragen we uit.

Promotor en belangenbehartiger
Fameus neemt deel aan het maatschappelijk debat, zorgt voor een positieve en correcte beeldvorming en een duurzame positionering van de niet-professionele kunsten in de stad Antwerpen en haar districten.


Fameus komt op voor de rechten van niet-professionele kunstenaars via beleidsadvisering en zet niet-professionele kunstbeoefening op de agenda van de stad en andere overheden.