top of page
Broedplaats
Broedplaats
Broedplaats
Broedplaats
Broedplaats Borrewater 
Schrijf je nu in!

(Scroll down for English)

Er borrelt iets in de Borrewaterstraat: Fameus en MORPHO trekken naar Merksem met een nieuw atelierproject. Het voormalige politiebureau aan het districtshuis wordt omgevormd tot een levendig ateliergebouw voor 18 startende en doorgroeiende beeldende kunstenaars van alle leeftijden. Broedplaats Borrewater zet in op de cross-over tussen pas afgestudeerde en amateurkunstenaars die de ambitie hebben om professioneel actief te zijn. In samenwerking met State of the Arts (SOTA), wil het project peer support aanzwengelen en het gat met het werkveld verkleinen.

Wat zijn de troeven?

 • Eigen of gedeelde werkplek met een huurprijs aanzienlijk onder de marktwaarde. 

 • Huurcontract voor minstens 1 jaar.

 • Uitwisseling met peers in de gemeenschappelijke projectruimte en keuken.

 • Een ondersteunend programma van workshops en andere deelmomenten.

 • Een showcase na het eerste jaar.

 • Praktische hulp van onze teams.

 

Voor wie?

 • Je woont in Antwerpen (inclusief districten).

 • Je vraagt aan als individuele kunstenaar of collectief. 

 • Je hebt een focus op de beeldende kunsten, eventueel met een transdisciplinaire aanpak. 

 • Je bent een startende kunstenaar, wat betekent:

  • Je studeert dit jaar af of je bent onlangs (ten laatste in 2021) afgestudeerd aan een kunstopleiding;

  • Je beoefent kunst in je vrije tijd en wil doorstromen naar het professionele kunstenveld vanuit een andere sector.

 • Je bent welkom ongeacht leeftijd, etnisch-culturele achtergrond, genderdiversiteit, neurodiversiteit, en meer.

 • Wij doen ons best om de behoeften van iedereen te faciliteren, maar door de specifieke architectuur (trappen, geen lift) is de eerste verdieping niet geschikt voor alle condities.

 

Save the dates:

 • Kijkdagen ter plaatse: 24 juni en 8 juli om 14uur

 • Deadline aanvragen: 11 juli 2024

 • Bekendmaking resultaten: week van 29 juli 

 

Hoe kandideer je?

 • Eerste stap: kom naar een kijkdag, zie de ruimtes en stel je vragen! Bevestig je bezoek hier.

 • Vul hier het aanvraagformulier in.

 

Bij de selectie kijken we naar: 

 • De match tussen wat de kunstenaar nodig heeft en wat het atelierproject biedt.

 • De impact die de ruimte waarschijnlijk zal hebben op de ontwikkeling van de kunstenaar.

 • De diverse samenstelling en onderlinge samenhang van de ateliergemeenschap.

 

Jury

De inzendingen worden collectief geselecteerd door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de organiserende partners:

 • Josefien Cornette (Kunstenaar - Cripping the Space, Engagement Arts en SOTA)

 • Caroline Dumalin (Artistiek directeur MORPHO)

 • Çifel Hüseyin (Kunstenaar - Werking artistieke nieuwkomers FAMEUS)

 • Justine Maxelon (Kunstenaar - Kernteam SOTA)

 • Gwen Vanderreyd (Directeur FAMEUS)

Over MORPHO

 

MORPHO ondersteunt kunstenaars in hun artistieke ontwikkeling, zowel lokaal als internationaal. We geven tijd en ruimte aan kunstenaars door betaalde residentie-uitwisselingen op te zetten en werkruimtes onder de marktwaarde te verhuren. We pleiten voor de plaats van kunstenaars in de stad op het niveau van atelierbeleid en geven zichtbaarheid aan hun aanwezigheid. Momenteel bieden we ateliers aan meer dan 200 kunstenaars, ontwerpers en makers op 14 locaties in Antwerpen en bieden we jaarlijks residenties aan een 20-tal kunstenaars uit binnen- en buitenland. Op deze manier streven we ernaar om een levendige en solide basis te creëren voor artistiek werk. We worden ondersteund door de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid.

 

Over Fameus

Fameus is het Antwerpse steunpunt voor iedereen die in zijn vrije tijd gepassioneerd bezig is met kunst. We ondersteunen een brede waaier aan kunstdisciplines met eigen projecten, advies, ruimte, hulp bij subsidieaanvragen, … en zijn toegankelijk voor elke amateurkunstenaar ongeacht zijn achtergrond. 

Met GAST linkt Fameus amateurkunstenaar met gratis atelier- of oefenruimte doorheen de stad. Daarnaast helpt Fameus kunstenaars en verenigingen bij aanvragen bij het Fonds voor Talentontwikkeling, een subsidielijn voor originele culturele projecten in stad Antwerpen voor en door vrijetijdskunstenaars.

Ook wie volledig nieuw is in de wereld van kunst, is welkom! Fameus werkt samen met Atlas (integratie en inburgering) om kunstenaars die nieuw zijn in Antwerpen te begeleiden. We gaan samen op zoek naar de juiste plek waar kunstenaars terecht kunnen om hun kunst te maken en tonen.

Artistieke talentontwikkeling, ontmoeting, samenwerking met professionele kunstenaars en een grote zichtbaarheid staan centraal.

Over SOTA

State of the Arts (SOTA) is een open platform om de omstandigheden die de kunstwereld vandaag vormgeven opnieuw te bekijken. SOTA werkt via de collaboratieve intelligentie van kunstenaars en cultuurwerkers, maar staat open voor alle individuen en organisaties die willen meewerken aan een meer eerlijke en diverse culturele scene in België. SOTA is solidair met andere sectoren in onze samenleving en steunt de Palestijnse strijd voor vrijheid van koloniale onderdrukking.

english
Sign up now for Broedplaats Borrewater!

Something is bubbling in Borrewaterstraat: Fameus and MORPHO are coming to Merksem with a new studio project. The former police station at the district house will be transformed into a lively studio building for starting and developing visual artists of all ages. Broedplaats Borrewater is committed to the crossover between recent graduates and amateur artists who aspire to be professionally active. In partnership with State of the Arts (SOTA), this project aims to encourage peer support and narrow the gap with the work field.

 

What are the assets?

 • Individual or shared workspace with rent significantly below market value. 

 • Contract for at least 1 year, renewable after mutual evaluation.

 • Exchange with peers in the shared project space and kitchen.

 • A supporting programme of workshops and other sharing moments.

 • A festival/showcase after the first year.

 • Practical help from our teams.

 

For whom?

 • You live in Antwerp (including districts).

 • You can apply as an individual artist or collective. 

 • You have a focus on the visual arts, possibly with a transdisciplinary approach. 

 • You are a starting artist, meaning either:

  • You are graduating this year or have recently (by 2021 at the latest) graduated from art school; 

  • You practice art in your spare time and want to transition towards the professional arts field.

 • You are welcome regardless of age, ethnic-cultural background, gender diversity, neurodiversity, and more.

 • We do our best to facilitate everyone's needs, but due to the specific architecture (stairs, no lift), the first floor is not suitable for all conditions.

 

Save the dates:

 • Viewing days on site: 24 june and 8 july at 14u

 • Deadline for applications: 11 July 2024

 • Announcement of results: week of 29 July 

 

How to apply?

 • First step: come to a viewing day, see the spaces and ask your questions! Confirm your visit here.

 • Fill in the application form here!

When selecting, we look at: 

 • The match between what the artist needs and what the studio project offers.

 • The impact the space is likely to have on the artist's development.

 • The diverse composition and interconnectedness of the studio community.

 

Jury

The entries will be selected collectively by a jury composed of representatives from the organising partners:

 • Josefien Cornette (Artist - Cripping the Space, Engagement Arts and SOTA)

 • Caroline Dumalin (Artistic director MORPHO)

 • Çifel Hüseyin (Artist - Working artistic newcomers FAMEUS)

 • Justine Maxelon (Artist - Core team SOTA)

 • Gwen Vanderreyd (Director FAMEUS)

bottom of page